Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MPOWER-BHP.PL

 

§1. Definicje

Użyte w niniejszym regulaminie nazwy oznaczają:

Check-box – przycisk wyboru w kształcie małego prostokąta, który można zaznaczyć klikając nań lewym przyciskiem myszy bądź konsoli dotykowej

Cookies – dane elektroniczne gromadzone przez przeglądarkę internetową w pamięci urządzenia, którym posługuje się Użytkownik

Klient – oznacza Kupującego bądź Usługobiorcę

Kodeks cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.)

Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową 

Konto – oznacza zabezpieczony hasłem, przypisany do konkretnego Usługobiorcy panel administracyjny w sklepie internetowym, za pomocą którego Usługobiorca uzyskuje dostęp do dotyczących go elektronicznych danych przechowywanych przez oprogramowanie sklepu internetowego, umożliwiający składanie zamówień bez konieczności ponownego wpisywania danych osobowych, śledzenie historii zamówień oraz opiniowanie produktów dostępnych w Sklepie

Kupujący – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywającą towary od Sprzedawcy

Otrzymanie towaru – oznacza objęcie towaru w posiadanie przez Kupującego lub wskazaną przez Niego osobę trzecią inną niż przewoźnik

Prawo polskie – oznacza przepisy prawa powszechnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Produkt/Towar – oznacza rzecz ruchomą będącą przedmiotem umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą

Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, dokonującą czynności prawnej bezpośrednio związanej z jej działalnością gos/podarczą bądź zawodową

Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego (definicja obowiązuje dla umów zawartych od dnia 1 stycznia 2021 r.).

Regulamin – niniejszy dokument będący wzorcem umownym, na podstawie którego zawierane są przez Sprzedawcę z Kupującymi oraz Usługobiorcami umowy sprzedaży towarów oraz umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w szczególności określający warunki sprzedaży towarów i świadczenia usług przez Sprzedawcę oraz wypełniający wobec Użytkowników obowiązki informacyjne nałożone ustawowo na Usługodawcę

Reklamacja - związane z uznaniem przez Konsumenta / Przedsiębiorcę prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą, że towar jest wadliwy, odstąpienie przez Konsumenta / Przedsiębiorcę prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą od umowy zawartej ze Sprzedawcą albo żądanie Konsumenta / Przedsiębiorcę prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą obniżenia ceny albo naprawy bądź wymiany towaru na nowy

Sklep - oznacza przedsiębiorstwo posługujące się stroną internetową mpower-bhp.pl w celu umożliwienia Użytkownikom zawierania ze Sprzedawcą/Usługodawcą umów na odległość

Sprzedawca/Usługodawca – oznacza firmę MPower-BHP Sp.z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Gen. Okulickiego 49/33, 31-637, posługującego się numerem NIP 6783158104; siedziba sklepu stacjonarnego i adres do korespondencji: ul. Gen. Okulickiego 51 Pasaż handlowy, 31-637 Kraków.

Tradycyjna forma pisemna – oznacza stworzenie zmaterializowanego dokumentu zawierającego własnoręczny podpis

Usługa – oznacza działanie podejmowane na podstawie umowy o świadczenie usług przez Usługodawcę w celu zaspokojenia określonej potrzeby Usługobiorcy

Usługobiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, przedsiębiorcę prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą, korzystającą z usługi elektronicznej świadczonej przez Usługodawcę

Ustawa o prawach konsumenta – oznacza ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827)

Użytkownik – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a także przedsiębiorcę prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą, korzystającą ze strony internetowej mpower-bhp.pl

Zapłata – oznacza zaksięgowanie należnych Sprzedawcy tytułem umowy sprzedaży środków pieniężnych na rachunku bankowym Sprzedawcy albo przekazanie należnych Sprzedawcy tytułem umowy sprzedaży środków pieniężnych w gotówce do rąk pracownika Sklepu bądź kuriera albo listonosza

§2. Postanowienia ogólne

 1. Przedmiotem działalności Sklepu mpower-bhp.pl jest sprzedaż artykułów bhp, z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość.
 2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca/Usługodawca są następujące:
  • połączenie z siecią internet,
  • prawidłowo zainstalowana przeglądarka internetowa
  • włączona obsługa JavaScript oraz cookies,
  • czynna skrzynka poczty elektronicznej.
 3. Klientami Sklepu mogą być zarówno Konsumenci, Przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą jak i Przedsiębiorcy.
 4. Sprzedawca informuje, że warunkiem złożenia zamówienia oraz rejestracji w sklepie mpower-bhp.pl jest zapoznanie się z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz złożenie oświadczenia o ich zaakceptowaniu poprzez zaznaczenie odpowiedniego check-boxa. Oświadczenie o akceptacji regulaminu nie ma charakteru bezwzględnego, gdyż postanowienia regulaminu nie mogą naruszać praw Konsumenta / Przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego, a także nie mogą kształtować praw i obowiązków Konsumenta / Przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy. Jednak w przypadku, gdy Użytkownik nie akceptuje jakichkolwiek postanowień niniejszego Regulaminu, Sprzedawca uprzejmie prosi o nieskładanie zamówień oraz niezakładanie konta. Niniejsze postanowienie winno być interpretowane z uwzględnieniem treści §10 ust. 5 niniejszego Regulaminu.
 5. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej mpower-bhp.pl podawane są w złotych polskich w formie ceny netto oraz ceny brutto.
 6. Zakazane jest dostarczanie do sklepu internetowego przez Użytkowników treści bezprawnych.

§3. Przyjmowanie i realizacja zamówień towarów

 1. Zamówienia od Użytkowników są przyjmowane przez stronę internetową mpower-bhp.pl 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.
 2. Użytkownik może składać zamówienia w następujących formach:
  • za pomocą konta w sklepie (w tym wypadku przy składaniu kolejnych zamówień nie jest konieczne powtórne wypełnianie w formularzu pól zawierających dane osobowe),
  • za pomocą formularza zamówienia.
 3. W celu złożenia zamówienia za pomocą konta w Sklepie bądź za pomocą formularza zamówienia, Użytkownik po wybraniu odpowiedniego dla siebie towaru, powinien:
  • kliknąć na pole z napisem „DODAJ DO KOSZYKA”, aby umieścić w ten sposób produkt w wirtualnym koszyku i przejść do podstrony z listą zamówionych produktów,
  • wypełnić formularz zamówienia umożliwiający wybór metody dostawy i sposobu płatności oraz wpisanie danych osobowych i kliknąć następnie na pole z napisem „Przejdź do potwierdzenia danych”,
  • po ostatecznym sprawdzeniu poprawności wpisanych danych osobowych oraz wybranych opcji, aby przekazać treść zamówienia Sprzedawcy Użytkownik powinien kliknąć na pole z napisem „ZAMÓWIENIE Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY” (w momencie kliknięcia w to pole następuje zawarcie umowy sprzedaży).
 4. Po zawarciu umowy sprzedaży Kupujący otrzyma od Sprzedawcy wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży, a w szczególności informację o zmianie statusu zamówienia na „Przyjęte do realizacji”, potwierdzenie warunków zakupu oraz w załączniku niniejszy regulamin Sklepu.
 5. Dane osobowe, których podanie jest niezbędne przy składaniu zamówienia, są następujące:
  • imię i nazwisko,
  • adres,
  • kod pocztowy,
  • miasto,
  • kraj,
  • telefon,
  • adres e-mail,
  • nr NIP oraz nazwa firmy (w przypadku Użytkowników będących Przedsiębiorcami i Przedsiębiorcami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą).
 6. W celu korekty błędnie wprowadzonych do formularza zamówienia danych należy skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie bądź drogą mailową.
 7. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Użytkownika zamówienia.
 8. Użytkownik może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
  • gotówką przy odbiorze towaru od dostawcy;
  • przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy;
  • gotówką przy odbiorze osobistym w sklepie stacjonarnym przy ul. Gen. Okulickiego 51 Pasaż handlowy w Krakowie.
 9. Sprzedawca informuje, że jego rachunek bankowy na który należy dokonywać przedpłat w przypadku wyboru płatności przelewem prowadzony jest przez bank mBank S.A. pod numerem 12 1140 2004 0000 3802 8071 8046. W tytule przelewu należy umieścić numer zamówienia podany w wiadomości e-mail nadesłanej przez Sprzedawcę.
 10. W przypadku odbioru osobistego w sytuacji, gdy towar ma odebrać inna osoba niż wskazana w treści zamówienia jako Kupujący, Sprzedawca prosi o wcześniejszy kontakt ze Sklepem (drogą mailową na adres sklep@mpower-bhp.pl lub telefonicznie na nr 518 086 718 lub 518 086 728) albo o podanie informacji na ten temat wraz z imieniem i nazwiskiem odbiorcy towaru w trakcie wypełniania formularza zamówienia w polu „Uwagi”. Jeżeli przed odbiorem towaru przez osobę wskazaną w zdaniu poprzednim Sprzedawca nie pozna jej imienia i nazwiska, towar zostanie wydany tej osobie dopiero po potwierdzeniu przez Kupującego, iż upoważnił tą osobę do odbioru towaru (obsługa Sklepu skontaktuje się z Kupującym przy użyciu danych kontaktowych podanych przez Kupującego w trakcie składnia zamówienia). 
 11. W przypadku wyboru płatności przelewem na rachunek bankowy albo przy odbiorze osobistym w sklepie stacjonarnym gotówką, Kupujący zobowiązany jest do zapłaty w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży. Jeżeli w tym terminie Kupujący nie dokona zapłaty, wtedy, zgodnie z art. 491 §1 Kodeksu cywilnego, Sprzedawca wyznaczy Kupującemu dodatkowy termin na zapłatę po którego bezskutecznym upływie będzie uprawniony do odstąpienia od umowy.
 12. W przypadku jednoczesnego wyboru jako dostawcy Poczty Polskiej oraz jako formy płatności przelewu na rachunek bankowy, towar dostarczany jest Kupującemu w terminie do 3 dni roboczych od dnia wpłynięcia środków pieniężnych na rachunek bankowy Sprzedawcy.
 13. W przypadku jednoczesnego wyboru jako dostawcy firmy kurierskiej DPD Polska Sp. z o.o. oraz jako formy płatności przelewu na rachunek bankowy, towar dostarczany jest Kupującemu w terminie do 2 dni roboczych od dnia wpłynięcia środków pieniężnych na rachunek bankowy Sprzedawcy.
 14. W przypadku wyboru jako dostawcy Poczty Polskiej lub paczkomatów InPost, towar dostarczany jest Kupującemu w terminie do 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy sprzedaży, natomiast w przypadku wyboru jako dostawcy firmy kurierskiej „DPD” w terminie do 2 dni roboczych od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
 15. W przypadku wyboru płatności za pobraniem albo za pomocą systemu PayU, pod warunkiem złożenia przez Kupującego zamówienia przed godz. 10:00 i wyboru jako dostawcy firmy kurierskiej DPD Polska Sp. z o.o., towar dostarczany jest Kupującemu na następny dzień roboczy.
 16. O wysłaniu produktu, numerze przesyłki oraz wystawionej faktury/rachunku Sprzedawca informuje Kupującego drogą mailową niezwłocznie po przekazaniu paczki firmie kurierskiej „DPD”, InPost bądź Poczcie Polskiej, dzięki czemu powstaje możliwość śledzenia przesyłki.
 17. Porady odnośnie kryteriów, które Sprzedawca zaleca wziąć pod uwagę przy wyborze odpowiedniego sposobu płatności oraz dostawy, Użytkownik znajdzie w zakładce Dostawa/Płatność.

§4. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną

 1. Użytkownik może zawierać z Usługodawcą umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną we wszystkie dni tygodnia przez 24 godziny na dobę.
 2. Świadczona przez Usługodawcę usługa elektroniczna jest bezpłatna i polega na na prowadzeniu konta w sklepie internetowym.
 3. W celu utworzenia konta, należy przy wypełnianiu formularza zamówienia zaznaczyć pole z napisem „Załóż konto” oraz utworzyć hasło.
 4. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu konta w Sklepie mpower-bhp.pl zostaje zawarta w momencie kliknięcia przez Użytkownika, który wykonał czynności określone w ust. 3 niniejszego paragrafu, w link aktywacyjny o którym mowa w §3 ust. 3. Umowa, o której stanowi zdanie poprzednie, zawierana jest na czas nieoznaczony.
 5. Usługobiorca może w każdym czasie zakończyć świadczenie na jego rzecz usługi elektronicznej przez Usługodawcę, usuwając swoje konto ze Sklepu. Usunięcie przez Usługobiorcę konta ze sklepu internetowego oznacza rozwiązanie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną.

§5. Dostawa towaru

 1. Zamówione towary dostarczane są wyłącznie za pośrednictwem podmiotów profesjonalnych (zawodowo trudniących się czynnościami przewozu bądź usługami pocztowymi i powszechnymi): firmy kurierskiej DPD Polska Sp. z o.o. (NIP 5260204110, wpisanej do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nrem KRS 0000028368) bądź operatora pocztowego Poczta Polska S.A. (NIP 5250007313, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr. KRS 0000334972) albo operatora pocztowego Inpost Paczkomaty Sp. z o.o. (wpisanego do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, pod nrem KRS 0000255841, posiadającego NIP 6792895061).
 2. W przypadku uszkodzenia przesyłki w transporcie, Sprzedawca zaleca, o ile nie stanowi to dla Kupującego uciążliwości, zwrócenie się do dostawcy z żądaniem sporządzenia protokołu szkody. W przypadku sporządzenia protokołu szkody, Sprzedawca prosi Kupującego o zachowanie tego dokumentu, gdyż może się to przyczynić do szybszego rozpatrzenia przez Sprzedawcę zgłoszonej przez Kupującego reklamacji.
 3. Wszelkie pytania dotyczące wysyłki Sprzedawca prosi kierować na adres poczty elektronicznej sklep@mpower-bhp.pl lub telefonicznie pod numer 518 086 718 lub 518 086 728.
 4. Koszty sposobów dostawy dostępnych do wyboru w Sklepie są następujące: 
   • Kurier paczka do 30 kg przedpłata 16,00 zł (brutto)
   • Kurier paczka do 30 kg za pobraniem 20,00 zł (brutto)
   • Paczkomat InPost przedpłata 14,99 zł (brutto)
  •  

§6. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta Kupujący będący Konsumentem, albo Przedsiębiorcą prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą może odstąpić, bez podania przyczyny, od umowy zawartej na odległość ze Sprzedawcą w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania towaru. W razie tego odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą. Z uwagi na podejście prokonsumenckie, Sprzedawca wydłuża okres na odstąpienie bez podania przyczyny, od umowy zawartej na odległość, do 30 (trzydziestu) dni od dnia otrzymania towaru.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu Konsument / Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą może złożyć Sprzedawcy w następujący sposób: 
  • poprzez wypełnienie elektronicznego formularza zwrotu (szczegóły w ust. 4 poniżej). Sposób ten jest rekomendowany Konsumentowi / Przedsiębiorcy prowadzącemu jednoosobową działalność gospodarczą przez Sprzedawcę z uwagi na możliwość najszybszego rozpatrzenia zwrotu, wygodny i intuicyjny elektroniczny formularz odstąpienia, możliwość bieżącego śledzenia procedury odstąpienia w dowolnym wybranym przez Konsumenta / Przedsiębiorcę prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą czasie oraz wysyłane przez Sprzedawcę automatyczne powiadomienia o zmianach statusu procedury odstąpienia), 
  • wysyłając wiadomość e-mail z oświadczeniem na adres sklep@mpower-bhp.pl
  • albo wysyłając pisemne oświadczenie na nośniku papierowym pocztą tradycyjną. Oświadczenie to Konsument / Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą może złożyć na ustawowym formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta.
 3. Elektroniczny formularz zwrotu jest dostępny do wypełnienia.
 4. Konsument / Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą zobowiązany jest w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy odesłać towar Sprzedawcy na adres: ul. Gen. Okulickiego 51 Pasaż handlowy, 31-637 Kraków
 5. W przypadku, gdy Konsument / Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą odstąpi od umowy, Sprzedawca zwraca mu w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy wszelkie otrzymane od niego tytułem zakupu płatności (w tym koszty dostarczenia rzeczy), z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta / Przedsiębiorcę prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie. Jednakże, zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy o prawach konsumenta, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do momentu otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta / Przedsiębiorcę prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Koszty odesłania towaru do Sprzedawcy nie są Konsumentowi / Przedsiębiorcy prowadzącemu jednoosobową działalność gospodarczą zwracane.
 7. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności na rzecz Konsumenta / Przedsiębiorcę prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument / Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, chyba że Konsument / Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 8. Sprzedający informuje, iż prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi / Przedsiębiorcy prowadzącemu jednoosobową działalność gospodarczą w odniesieniu do umów:
  • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta/ Przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta / Przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  • w której Konsument / Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument / Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  • zawartej w drodze aukcji publicznej;
  • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta / Przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 9. Sprzedawca uprzejmie prosi Konsumenta / Przedsiębiorcę prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą, o ile nie stanowi to dla niego uciążliwości, o dołączenie do oświadczenia o odstąpieniu bądź do odsyłanego towaru kopii paragonu albo faktury VAT bądź innego dowodu zawarcia transakcji, gdyż może się to przyczynić do przyspieszenia zwrotu kwot należnych Konsumentowi / Przedsiębiorcy prowadzącemu jednoosobową działalność gospodarczą tytułem odstąpienia przez niego od umowy. 

§7. Wymiana towaru

 1. Kupujący ma możliwość wymiany zakupionego towaru, bez podania przyczyny, na inny o tej samej cenie albo, za odpowiednią dopłatą, o cenie wyższej. Jako dopłatę odpowiednią należy rozumieć różnicę pomiędzy ceną towaru droższego a ceną towaru tańszego. Wymiana towaru może nastąpić w terminie 24 dni od dnia otrzymania towaru, jednakże pod warunkiem, że wymieniany towar znajduje się w stanie niezmienionym. W celu dokonania wymiany, towar należy odesłać na adres korespondencyjny Sprzedawcy: ul. Gen. Okulickiego 51 Pasaż handlowy, 31-637 Kraków. Niezbędne jest także wskazanie przez Wymieniającego towaru, który chce otrzymać w zamian za towar odesłany, co Wymieniający uczynić może drogą mailową (wysyłając wiadomość e-mail na adres: sklep@mpower-bhp.pl) bądź w tradycyjnej formie pisemnej (załączając list do wymienianego towaru).
 2. W przypadku wymiany zakupionego towaru bez podania przyczyny zgodnie z procedurą opisaną w ustępie poprzednim, Kupujący ponosi jedynie koszty odesłania towaru podlegającego wymianie do Sprzedawcy.

§8. Reklamacja towaru

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego będącego Konsumentem, albo Przedsiębiorcą prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą za wadliwość towaru w zakresie określonym przez przepisy Kodeksu cywilnego, a w szczególności przepisy o rękojmi (art. 556 – art. 576 (4) Kodeksu cywilnego).
 2. Zgłoszenie reklamacji przez Konsumenta / Przedsiębiorcę prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą może nastąpić w formie dowolnej, np.: 
  • poprzez elektroniczny formularz reklamacyjny o którym mowa w ust. 3 poniżej,
  • telefonicznie pod numerem 518 086 718 lub 518 086 728,
  • w tradycyjnej formie pisemnej na adres wskazany w ust. 5 niniejszego paragrafu, 
  • pocztą elektroniczną na adres: sklep@mpower-bhp.pl
 3. Sprzedawca zaleca skorzystanie z elektronicznego formularza reklamacji, w zakładce Reklamacje w panelu moje konto. Sposób ten jest rekomendowany Konsumentowi / Przedsiębiorcy prowadzącemu jednoosobową działalność gospodarczą przez Sprzedawcę z uwagi na możliwość najszybszego rozpatrzenia reklamacji, a także wygodny i intuicyjny elektroniczny formularz, możliwość bieżącego śledzenia procedury reklamacji w dowolnym wybranym przez Konsumenta / Przedsiębiorcę prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą czasie oraz wysyłane przez Sprzedawcę automatyczne powiadomienia o zmianach statusu procedury reklamacji).
 4. Formularz reklamacji jest dostępny do wypełnienia.
 5. W przypadku składania reklamacji w formie pisemnej Sprzedawca zaleca Konsumentowi / Przedsiębiorcy prowadzącemu jednoosobową działalność gospodarczą, o ile nie stanowi to dla niego uciążliwości, skorzystanie z formularza reklamacji. Skorzystanie z formularza reklamacji nie jest konieczne do rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę, jednak może przyczynić się do przyspieszenia procedury reklamacyjnej.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądań reklamacyjnych Konsumenta / Przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji przez Konsumenta / Przedsiębiorcę prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą.
 7. Reklamowany produkt odsyłać należy na adres: Sklep MPower-BHP ul. Gen. Okulickiego 51 Pasaż handlowy, 31-637 Kraków
 8. Konsument / Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą może składać reklamacje z tytułu rękojmi przez okres 2 lat od dnia otrzymania towaru.
 9. Sprzedawca uprzejmie prosi Konsumenta / Przedsiębiorcę prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą, o ile nie stanowi to dla niego uciążliwości, o dołączenie do zareklamowanego produktu kopii paragonu albo faktury VAT bądź innego dowodu zawarcia transakcji, gdyż może się to przyczynić do szybszego rozpatrzenia przez Sprzedawcę reklamacji. W przypadku zagubienia paragonu bądź faktury VAT oraz nieposiadania innego dowodu zawarcia transakcji, Konsument / Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą proszony jest o dołączenie do zareklamowanego produktu oświadczenia w tradycyjnej formie pisemnej o zagubieniu paragonu bądź faktury VAT. Istnieje możliwość skorzystania z wzoru oświadczenia o zagubieniu paragonu dostępnego tutaj.
 10. W przypadku umowy sprzedaży zawartej z Kupującym będącym Przedsiębiorcą, odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Kupującego z tytułu rękojmi jest wyłączona.
 11. Niektóre z otrzymanych przez Kupujących towarów objęte są gwarancją producenta bądź dystrybutora. Zakres gwarancji udzielonej przez producenta bądź dystrybutora określa dołączony do towaru dokument gwarancyjny.
 12. Gwarancja, o której mowa w ustępie poprzednim niniejszego paragrafu, nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego będącego Konsumentem / Przedsiębiorcą prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą przysługujących mu wobec Sprzedawcy na podstawie rękojmi.

§9. Reklamacje usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną Usługobiorca składać może w formie elektronicznej (poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Usługodawcy) bądź tradycyjnej formie pisemnej (poprzez wysłanie listu do siedziby Usługodawcy).
 2. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji dotyczącej usługi świadczonej drogą elektroniczną w terminie do 7 dni od dnia jej otrzymania.

§10. Postanowienia końcowe

 1. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z zawartych przez Konsumentów / Przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą za pośrednictwem sklepu internetowego umów jest sąd właściwy według przepisów prawa polskiego.
 2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z zawartych przez Przedsiębiorców za pośrednictwem sklepu internetowego umów jest sąd, w którego okręgu znajduje się siedziba Sprzedawcy/Usługodawcy.
 3. Zgodnie z art. 1836 Kodeksu postępowania cywilnego, w przypadku sporu pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, Klient może złożyć do stałego mediatora wniosek o przeprowadzenie mediacji, z dołączonym dowodem doręczenia jego odpisu Sprzedawcy. Informację o listach stałych mediatorów oraz o ośrodkach mediacyjnych można uzyskać w każdym Sądzie Okręgowym. Ponadto, zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 25 Nr 110, poz. 1189), w przypadku sporu pomiędzy Sprzedawcą a Klientem będącym Konsumentem, Klient będący Konsumentem może złożyć wniosek do Wojewódzkiego Inspektora Handlowego o wszczęcie postępowania mediacyjnego.
 4. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z zawartych przez Konsumentów za pośrednictwem sklepu internetowego ze Sprzedawcą umów jest sąd właściwy według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Jednakże zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 25 Nr 110, poz. 1189) oraz rozporządzeniem ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz. U. z 2001 r. Nr 113 poz. 1214) Klient może złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Handlowym. Jednakowoż zgodnie z §15 w/w rozporządzenia wniosek taki nie jest wiążący dla Sprzedawcy (Sprzedawca może, lecz nie musi zgodzić się na rozstrzygnięcie sporu przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki).
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144 z 2002 r. poz. 1204 ze zm) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.).
 6. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają jakichkolwiek praw Użytkowników (w tym Klientów) będących Konsumentami / Przedsiębiorcami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, przysługujących im na mocy powszechnie i bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego. W przypadku sprzeczności postanowień Regulaminu z tymi przepisami, pierwszeństwo zawsze mają powszechnie i bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 7. Zmiana treści niniejszego Regulaminu może nastąpić wyłącznie po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o przewidywanych zmianach najpóźniej w terminie 2 (dwóch) tygodni przed dniem wejścia ich w życie. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian realizowane będą według wersji Regulaminu, która obowiązywała w momencie składania zamówienia. W wypadku, jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na treść wprowadzanych zmian posiada on możliwość usunięcia swojego konta ze sklepu internetowego.
 8. Promocje w sklepie internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.
 9. Niniejszy regulamin może zostać nieodpłatnie odtworzony, utrwalony i pozyskany poprzez dokonanie wydruku.