Normy EN dla rękawic roboczych

 

 

Symbol normy

Piktogram

Opis

EN 420 piktogram-norma-en420

Norma EN420 obliguje wszystkie rękawice ochronne do zgodności z jej wymaganiami. Ustala ogólne wymagania dotyczące konstrukcji, projektowania, metody testowania rękawic. Odporność użytych materiałów na przenikanie wody, niezawodność, komfort, skuteczność oznakowania i informacji dostarczonych przez producenta.

EN 388 (abcd)

Norma EN388 specyfikuje wymagania, metody testowania, oznakowanie,dostarczenie informacji dla rękawic ochronnych przeciwko ryzykom mechanicznym, spowodowanym przez:

Otarcie symbol "a", Przecięcie "b", Rozerwanie "c", Przekłucie "d".

  Poziom (klasa) 1 Poziom (klasa) 2 Poziom (klasa) 3 Poziom (klasa) 4 Poziom (klasa) 5
Odporność na otarcie (ilość cykli) 100 500 2000 8000 -
Odporność na przecięcie (indeks) 1,2 2,5 5 10 20
Odporność na rozerwanie (w N) 10 25 50 75 -
Odporność na przekłucie (w N) 20 60 100 150 -

 

EN 374-1

EN 374-1ikona-norma-en-374

Norma EN 374-1 określa wymagania dla rękawic chroniących przed niewielkimi zagrożeniami chemicznymi np. chemia gospodarczą nieagresywną. Prosta ochrona chemiczna. Oznaczenie dla rękawic wodoszczelnych, zapewniających niewielką ochronę przed zagrożeniami chemicznymi.

EN 374-2

EN 374-2

Norma EN374-2 dotyczy rękawic chroniących przed zagrożeniami bakteriologicznymi. Norma określa metodę badań odporności ścianek rękawic przed związkami chemicznymi i/lub mikroorganizmami. Mowa tu o tzw. przepuszczalności rękawic. Dana właściwość może mieć poziom od 0 - do 1. Badanie ilości jednostek dla ustalenia akceptowalnego poziomu jakości AQL, może przybierać poziomy:

POZIOM

AQL-akceptowalny poziom jakości

Ilość wad na 100 jednostek

1

4,0

< 4,0

2

1,5

< 1,5

3

0,65

< 0,65

 

EN 374-3 (abc)

Norma EN374

abc

Norma EN374-3 specyfikuje wymagania, metody testowania, oznakowanie,dostarczenie informacji dla rękawic ochronnych przeciwko chemikaliom. Pełna odporność chemiczna rękawic. Norma dotyczy wyznaczenia odporności tworzyw wchodzących w skład rękawic na permeację i przepuszczanie potencjalnie niebezpiecznych związków chemicznych z wyjątkiem gazów. Przepuszczalność 0-1. Permeacja (tu zdolność przenikania cząsteczkowego chemikalii przez materiał rękawicy), wartości od 0-6.

POZIOM

PERMEACJA

1

≥ 10 min.

2

≥ 30 min.

3

≥ 60 min.

4

≥ 120 min.

5

≥ 240 min.

6

≥ 480 min.

Gdzie kody literowe oznaczają testowe związki chemiczne:

Kod literowy

Substancja testowa

Nr CAS

KLASA

A

Metanol

67-56-1

Alkohol pierwszorzędowy

B

Aceton

67-64-1

Keton

C

Acetonitryl

75-05-8

Nitryl

D

Dwuchlorometan

75-09-2

Parafina chlorowana

E

Dwusiarczek węgla

75-15-0

Związek organiczny zawierający siarkę

F

Toluen (metylobenzen)

108-88-3

Węglowodór aromatyczny

G

Dwuamina etylenu

109-89-7

Amina

H

Czterowodorofuran (THF)

109-99-9

Związki heterocykliczne i eteryczne

I

Octan etylu

141-78-6

Ester

J

n-Heptan

142-82-5

Węglowodór alifatyczny

K

Wodorotlenek sodu 40%

1310-73-2

Zasada nieorganiczna

L

Kwas siarkowy 96%

7664-93-9

Kwas nieorganiczny

 

EN 407 (abcdef)

Norma EN407 (abcdef) specyfikuje wymagania, metody testowania, oznakowanie, dostarczenie informacji dla rękawic ochronnych przeciwko ryzyku, spowodowanym przez ogień oraz wysoką temperaturę: kolejne parametry a, b, c, d, e, f wskazują odpowiednio na:

Kod literowy Opis Wartości
a niepalność ( mozliwość zapalenia) 0-4
b odporność na ciepło (ciepło kontaktowe) 0-4
c odporność na ciepło konwekcyjne 0-4
d odporność na promieniowanie cieplne 0-4
e małe rozpryski płynnego metalu 0-4
f duże rozpryski metalu, przyjmuje wartości 0-4

Poziomy ochrony mogą osiągać następujące wartości:

Poziom

Temperatura kontaktu

Czas do wystąpienia progu bólu w sekundach

1

100°C

≥15

2

250°C

≥15

3

350°C

≥15

4

500°C

≥15

EN 12477 (A,B)

EN 12477

 

Rękawice ochronne dla spawaczy
Są to produkty, które zaliczają się do II kategorii środków ochronnych zgodnie z zapisami dyrektywy 89/686/EWG.
Norma ta określa wymogi dotyczące rękawic wykorzystywanych do ochrony rąk podczas procesów spawania, cięcia, a także procesów pokrewnych, które zostały opisane w normie zharmonizowanej EN 12477:2001 (krajowy odpowiednik: PN-EN 12477:2005), a także zmianie do tej normy: EN 12477:2001/A1:2005 (krajowy odpowiednik: PN-EN 12477:2005/A1:2007).
Ocenia się, że rękawice spawalnicze zgodne z powyższą normą spełniają podstawowe wymogi dyrektywy 89/686/EWG związane z bezpieczeństwem i ochroną zdrowia.
Produkty te przeznaczone są dla spawaczy i mają chronić ręce oraz nadgarstki przed działaniem drobnych rozprysków stopionego metalu, ciepłem konwekcyjnym, oparzeniami wynikającymi z krótkotrwałego kontaktu z płomieniem bądź gorącą powierzchnią, jak również przed promieniowaniem ultrafioletowym emitowanym przez łuk. Mają również chronić przed czynnikami mechanicznymi, takimi jak obtarcia, przekłucia czy przecięcia.
Norma EN 12477:2001 dzieli robocze rękawice ochronne na dwie główne grupy:
• typ A,
• typ B.


Rękawice spawalnicze typu B są wykorzystywane przede wszystkim w trakcie prac wymagających dużej zręczności, np. spawania TIG. Spełniają one bowiem najwyższy poziom wymogów dotyczących zręczności, porównując je z produktami z kategorii A. Jednocześnie jednak wymagania dotyczące właściwości ochronnych zachowane są na niższym poziomie. W pozostałych procesach spawania można z powodzeniem wykorzystywać rękawice ochronne z grupy A charakteryzujące się właściwościami ochronnymi na wyższym poziomie. Warto jednak nadmienić, że określone modele mogą jednocześnie spełniać wymagania dla typu A i typu B.

Norma EN12477 specyfikuje wymagania, metody testowania, oznakowanie, dostarczenie informacji dla rękawic ochronnych przeciwko ryzyku i zagrożeniami występującymi przy spawaniu ręcznym metali, cięciu i technikach pokrewnych. Rękawice spawalnicze klasyfikuje się w dwóch rodzajach:

B - wymagana jest dobra chwytność, A - dla innych metod spawalniczych

Odporności na:

Test według norm CE Minimalne wymagane w teście
  EN12477-A EN12477-B
Ścieranie EN388 2 1
Przecięcie EN388 1 1
Rozdarcie EN388 2 1
Przebicie EN388 2 1
Palność EN407 3 2
Rezystancję cieplną EN407 1 1
Ciepło konwekcyjne EN407 2 0
Małe odpryski stopionego metalu EN407 3 2
Manualność / Zręczność EN420 1 4

 

EN 10819

EN10819

norma EN10819

Norma EN10819 określa wymagania, metody testowania, oznakowanie, dostarczenie informacji dla rękawic ochronnych przeciwko ryzyku, spowodowanym przez drgania (wibrację) występujące przy obsłudze maszyn i urządzeń jak młoty, ubijaki, prasy i inne.

Produkty przeznaczone do pracy w miejscach, gdzie występują drgania oraz wstrząsy mechaniczne oddziałujące na organizm człowieka przez kończyny górne. Norma ta określa metody pomiaru laboratoryjnego, a także sposób analizy danych i przygotowywania protokołów badań współczynnika przenoszenia drgań dla rękawic w warunkach przenoszenia drgań rękojeści testowej na dłoń (zakres częstotliwości od 31,5 do 250 Hz). Norma ta opisuje wymagania związane z wykonywaniem testów w obszarze dłonicy, nie dotyczy natomiast przeprowadzania testów w obszarze palców. Mimo tego istnieje wymóg, aby materiał antywibracyjny pokrywał również powierzchnię palców.
Narażenie organizmu na drgania mechaniczne, które są przenoszone przez kończyny górne, może spowodować zmiany chorobowe w następujących układach:
• nerwowy, w tym przypadku może dojść do zaburzeń czucia dotyku, wibracji i temperatury, mogą pojawić się dolegliwości, takie jak mrowienie lub drętwienie palców, całej dłoni, a nawet całych kończyn górnych,
• krwionośny (naczyniowy), w tym przypadku może dojść do napadowego zaburzenia krążenia krwi w palcach dłoni, a także do blednięcia opuszków, czyli tzw. choroby białych palców,
• kostno-stawowy, w tym przypadku może dojść do zniekształcenia szpar stawowych, zmian w okostnej oraz utkaniu kostnym. Dochodzi także do zwapnienia torebek stawowych. Zespół powyższych zmian nazywany jest "zespołem wibracyjnym" i w wielu krajach (także w Polsce) należy do grupy chorób zawodowych. Aby zapobiec lub ograniczyć negatywne skutki wibracji zalecane jest stosowanie właśnie roboczych rękawic antywibracyjnych. Ich użytkowanie nie tylko ogranicza drgania przechodzące z narzędzi do rąk operatora, ale również zabezpiecza dłonie przed wilgocią i zimnem, a więc czynnikami, które mogą dodatkowo wzmacniać skutki drgań i przyspieszyć pojawienie się pierwszych symptomów choroby wibracyjnej. Produkty te ujęte zostały w wykazie środków ochrony indywidualnej, które podlegają obowiązkowej certyfikacji. Wyłącznie wyroby posiadające odpowiedni certyfikat powinny być dopuszczone do użytkowania.

ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI

OZNACZENIE

SPEKTRUM

WYMÓG NORMY

Niski

TRT

< 31,5 Hz

-

Średni

TRM

31,5-200 Hz

< 1,0

Wysoki

TRH

200-1250 HZ

< 0,6

 

EN 511

EN 511

piktogram-en-511

abc

 

 

Norma EN 511 określa wymagania, metody testowania, oznakowanie, dostarczenie informacji dla rękawic ochronnych przeciwko ryzyku, spowodowanym przez niską temperaturę oraz przenikające ciecze.

Symbol Opis Możliwe wartości
a odporność na zimno konwekcyjne 0-4
b odporność na zimno kontaktowe 0-4
c nieprzemakalność dla cieczy 0 lub 1

 

EN 1082

EN 1082 piktogram-en1082

Norma EN 1080 określa wymagania, metody testowania, oznakowanie, dostarczenie informacji dla rękawic ochronnych przeciwko ryzyku przekłucia lub przecięcia w wyniku kontaktu z ostrymi nożami.
EN 1082-1

EN 1082-1 piktogram-en1082

Rękawice oraz ochrony ramion z plecionki pierścieni. Jest to norma określająca wymogi związane z konstrukcją, odpornością, właściwościami użytkowymi, a także masą, znakowaniem, mocowaniem oraz sposobem użytkowania. Wskazuje ona również prawidłowe metody badań. Obejmuje swoimi przepisami produkty z plecionki pierścieni, elementów metalowych i tworzyw sztucznych, które są przeznaczone do pracy nożami ręcznymi.
Wyroby, które spełniają te normy muszą być bezwzględnie stosowane w sytuacji gdy pracownik obsługuje ostro zakończony nóż i istnieje niebezpieczeństwo bezpośredniego kontaktu ręki z narzędziem. Zaleca się wówczas stosowanie rękawic roboczych o podwyższonej ochronie przed przecięciami, które wykonane są z plecionki pierścieni metalowych. Są to produkty nakładane na rękę, która nie trzyma noża w trakcie wykonywania określonych czynności. Wyroby te w większości przypadków wykonane są ze stali nierdzewnej i mogą być zakończone krótkim lub długim mankietem. Należy pamiętać o tym, aby akcesoria te dopasowywać odpowiednio do rozmiaru ręki, po to by zapewnić maksymalną ochronę. Bardzo często pod modele z plecionki zakłada się bawełniane rękawice wampirki (np. Dragon) lub inne, dzięki czemu znacząco podnosi się komfort pracy.
EN 1082-2

EN 1082-2 piktogram-en1082

Rękawice oraz ochrony ramion wykonane z materiałów innych niż plecionka pierścieni.
Zapisy zawarte w tej normie określają wymogi związane z projektowaniem, odpornością na przekłucia i przecięcia, a także właściwościami ergonomicznymi. Dotyczy wyrobów przeznaczonych do ochrony dłoni, ramion i przedramion, które wykonane są z innych materiałów niż plecionka pierścieni, tworzywo sztuczne czy sztywny metal, a jednocześnie zapewniają mniejszą ochronę przed ukłuciami i przecięciami niż wyroby wymienione w normie EN 1082-1. To produkty przeznaczone na stanowiska pracy, w których nóż jest ostro zakończony i używa się go wyłącznie do cięcia w miejscach oddalonych od dłoni i ramion
EN 1082-3

EN 1082-3 piktogram-en1082

Rękawice oraz ochrony ramion chroniące przed przecięciami i ukłuciami nożami ręcznymi. Norma ta określa wymogi dotyczące badań odporności na przecięcie lub efekty uderzeń, tkanin, skóry oraz innych materiałów.
EN 381-7

EN 381-7piktogram-en-381-7

Norma EN 381-7 określa wymagania, metody testowania, oznakowanie, dostarczenie informacji dla rękawic ochronnych przeciwko ryzyku przecięciu rąk piłą łańcuchową.
Rozporządzenie 1935/2004

znak-kontakt-z-zywnoscia

Rozporządzenie 1935/2004 to europejska regulacja dotycząca bezpieczeństwa materiałów i przedmiotów wchodzących w kontakt z żywnością, unormowana przez DG Sanco (Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Konsumentów) będąca komórką organizacyjną Komisji Europejskiej. Parametry materiałów mających kontakt z żywnością reguluje rozporządzenie Komisji Europejskiej nr 1935/2004. Produkty spełniające wymagania rozporządzenia posiadają oznakowanie w postaci piktogramu kieliszek i widelec.

EN 60903

EN 60903

Norma EN 381-7 określa wymagania, metody testowania, oznakowanie, dostarczenie informacji dla rękawic ochronnych elektroizolacyjnych przeciwko ryzyku porażenia prądem podczas prac pod napięciem.

Są to wyroby wykonane z materiału izolacyjnego przeznaczone do prac pod napięciem. Norma ta określa wymogi dla produktów z materiału izolacyjnego, modeli pięcio- i trójpalcowych, wykorzystywanych najczęściej razem z ochronnymi rękawicami skórzanymi nakładanymi na rękawice izolacyjne, celem ich mechanicznego wzmocnienia. W normie tej określone są klasy oraz kategorie produktów, wymogi fizyczne, a także zakres oraz metody badań elektrycznych, cieplnych i mechanicznych.
Robocze rękawice elektroizolacyjne przeznaczone są do ochrony rąk przed porażeniami prądem elektrycznym do 1kV. Jeśli mamy do czynienia z wyższym napięciem, możliwe jest ich stosowanie jedynie jako sprzęt pomocniczy. Wyroby z materiału izolacyjnego wykorzystywane do prac pod napięciem podzielono na 6 klas, które różnią się od siebie właściwościami elektrycznymi. Każdej z tych klas odpowiada konkretna wartość napięcia probierczego.

Klasa rękawic elektroizolacyjnych Napięcie probiercze przemienne w [kV] Napięcie probiercze stałe wartość średnia w [kV]
00 2,5 4
0 5 10
1 10 20
2 20 30
3 30 40
4 40 60

Wartości maksymalne napięcia użytkowania rękawic elektroizolacyjnych

Klasa rękawic elektroizolacyjnych Napięcie przemienne
wartość skuteczna kV
Napięcie stałe
kV
00 0,50 0,75
0 1,00 1,5
1 7,50 11,25
2 17,00 25,50
3 26,50 39,75
4 36,00 54,00

Dodatkowe kategorie właściwości specjalnych

Symbol literowy Odporności fizykochemiczne rękawic na działanie:
A kwasu
H oleju
Z ozonu
R kwasu, oleju, ozonu
C skrajnie niskiej temperatury

 

EN 421

EN 421piktogram-en-421

Norma EN421 określa wymagania, metody testowania, oznakowanie, dostarczenie informacji dla rękawic chroniących przed promieniowaniem jonizującym i skażeniem radioaktywnym. Aby rękawica spełniała wymagania, musi być odporna na ciecze oraz przejść test na przenikanie określony przez normę EN 374.

EN 61340

EN 61340logo-en-61340-esd

Norma EN61340 określa wymagania, metody testowania, oznakowanie, dostarczenie informacji dla rękawic chroniących przyrządy elektroniczne przed elektrycznością statyczną, wymagania ogólne. Dotyczy produkcji, przetwarzania, montażu, instalowania, pakowania, eksploatacji, wszelkich kontroli związanych z obsługą elektrycznych i elektronicznych elementów, zespołów i urządzeń, wrażliwych na wyładowania elektrostatyczne o napięciu progowym 100 V Modelu Ciała Człowieka lub większym.

EN 1149-1

EN 1149-1

Norma EN1149-1 rękawice antyelektrostatyczne Należą do grupy odzieży ochronnej o właściwościach elektrostatycznych. Norma określa minimalne wymogi elektrostatyczne, a także metody prób dla rękawic ochronnych i odzieży odpowiedzialnych za rozpraszanie elektryczności statycznej w celu zapobiegnięcia powstawania iskier mogących doprowadzić do powstawania pożaru. Wymogi te jednak nie są wystarczające w łatwopalnym otoczeniu, które jest wzbogacone w tlen.
Opisana metoda badań nie może być również zastosowana w przypadku tkanin z włóknami zawierającymi przewodzące rdzenie. Normy tej nie stosuje się również w przypadku napięć występujących w sieci.